Právní služby

Základním pravidlem naší advokátní kanceláře je maximální vstřícnost vůči klientům. Z tohoto důvodu je našim cílem vcítit se do postavení klienta, navrhnout mu, a následně mu i poskytnout nejvhodnější komplexní řešení.

Při poskytování právní pomoci:

 • nepožadujeme poskytnutí zálohy na právní služby
 • hledáme pro každého klienta nákladově optimalizované řešení
 • využíváme všechny zákonné možnosti k dosažení nejrychlejšího řešení
 • preferujeme komplexní řešení případů, nikoli částečné a nic neřešící úkony
 • nabízíme časovou flexibilitu dle individuálních potřeb klientů
 • dbáme na pravidelné informování klienta o stavu řešení jeho případu včetně dodržování stanovených termínů
Právní služby

Zakládání společností a prodej společností

Výhody založení společnosti u nás:

 • Upravíme vztahy mezi společníky tak, aby odpovídaly vašim potřebám.
 • Projednáme s vámi optimální nastavení vztahů mezi orgány společnosti a doporučíme ideální znění zakladatelského dokumentu.
 • Za účelem omezení podnikatelských i nepodnikatelských rizik vám doporučíme vhodnou volbu holdingové struktury.
 • Zajistíme kompletní podklady pro vznik společnosti a k zahájení vašeho podnikání včetně registrace k dani z příjmů právnických osob příp. k DPH.
 • Sdělíme vám, které záležitosti musí orgány společnosti pravidelně plnit ve vzájemných vztazích a ve vztahu k obchodnímu rejstříku, a budete-li mít zájem, nabídneme Vám naši součinnost.

V rámci našich služeb můžete využít naši právní pomoc zejména při následujících úkonech:

 • založení obchodní korporace na klíč
 • zajištění živnostenského oprávnění
 • převody obchodního podílu
 • změna stanov
 • příprava a konání valné hromady
 • plnění povinností ve vztahu k obchodnímu rejstříku
 • fúze a rozdělení
 • zrušení a likvidace společnosti

Správa a vymáhání pohledávek

Standardně s námi poskytovanou správou a vymáháním pohledávek nemají naši klienti žádné další náklady, neboť pokud zhodnotíme, že jsou podklady prokazující pohledávku dostatečné, nepožadujeme od klienta žádnou odměnu či provizi z vymožené částky. Naší odměnou jsou pouze soudem přiznané náklady právního zastoupení, které jsou po skončení soudního řízení uloženy k náhradě dlužníkovi.

Insolvenční právo

V rámci našich služeb můžete využít naši právní pomoc zejména při následujících úkonech:

 • vyjednávání s věřiteli před zahájením insolvenčního řízení
 • podání věřitelského insolvenčního návrhu
 • podání návrhu na oddlužení, reorganizaci, konkurz
 • přihlášení pohledávky
 • zastupování v incidenčních sporech
 • komplexního zastoupení v rámci insolvenčního řízení

Občanské právo

V oblasti občanského práva poskytujeme klientům právní pomoc při převodu nemovitých věcí i movitých, při poskytnutí a přijetí půjček a jejich zajištění a též při přípravě jiných typů smluv. Zajišťujeme úschovy. Pomáháme s právním zastoupením rovněž v dědickém řízení. Zabýváme se též právem osobnostním, ochrany soukromí, právem ochrany spotřebitele.

Vždy hledáme cestu, která je plní zájmy našich klientů. Někdy však nezbude, než se obrátit na soud, aby rozhodnul. Se zastoupením v řízení, soudním i rozhodčím, máme osobní zkušenosti ve více než 10000 případech.

V rámci našich služeb můžete využít naši právní pomoc zejména při následujících úkonech:

 • sepis smluv
 • zastoupení v dědickém řízení
 • zastoupení v soudních sporech
 • poskytnutí advokátní úschovy
 • zastoupení ve správních řízeních
 • právní zastoupení cizích státních příslušníků (zajištění pobytu, získání občanství apod.)

Právní vztahy k nemovitostem

V rámci našich služeb můžete využít naši právní pomoc zejména při následujících úkonech:

 • převody nemovitostí
 • uzavření / změna / ukončení (pod)nájemní smlouvy
 • uzavření / změna / ukončení pachtovní smlouvy
 • převody členských práv k družstevnímu bytu
 • vymáhání pohledávek z nájemních vztahů
 • vyklizení nemovitosti
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • příprava zástavní smlouvy
 • zřízení věcného břemene (např. práva stavby, práva cesty, práva doživotního užívání)
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • zastoupení při soudních sporech
 • zastoupení ve věcech sousedských sporů

Rodinné právo

V rámci našich služeb můžete využít naši právní pomoc zejména při následujících úkonech:

 • zastoupení při rozvodu manželství
 • zastoupení ve věci výživy a výchovy nezletilých dětí
 • zastoupení ve věci výživy a výchovy rozvedené manželky / neprovdané matky
 • zastoupení ve věcech určení / popření otcovství
 • úprava majetkových poměrů manželů před i po uzavření manželství
 • správa jmění nezletilých (zejména schválení právních úkonů za nezletilé)
 • úprava manželů před i po uzavření manželství
 • zbavení nebo omezení rodičovské způsobilosti

Obchodní právo

S našimi klienty se snažíme jednat podle jejich indiviudálních potřeb a způsobem, který jim právě vyhovuje. Všichni podnikatelé mohou mít složité právní problémy, které jsem připraveni řešit.

V rámci našich služeb můžete využít naši právní pomoc zejména při následujících úkonech:

 • příprava vzorové smluvní dokumentace
 • příprava individuálních obchodních smluv
 • účast při obchodních jednáních
 • vyplňování směnek, zastupování ve směnečných řízeních
 • zajištění živnostenského oprávnění
 • poskytování právní ochrany ve věci nekalé soutěže
 • zastupování ve správních řízeních
 • zastupování při obchodních sporech
 • zastupování při vymáhání pohledávek
 • statusové věci obchodních společností

Rodinné právo

V rámci našich služeb můžete využít naši právní pomoc zejména při následujících úkonech:

 • sepis pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů
 • ukončení pracovního poměru
 • zastoupení v pracovněprávních sporech (zejména náhrada ušlé mzdy, náhrada škody, platnost ukončení pracovního poměru
 • tvorba vnitřních pracovněprávních předpisů
 • asistence při kolektivním vyjednávání