Správa a vymáhání pohledávek

Našim klientům nabízíme vymáhání jak pro standardizované pohledávky, tak i pro individuální případy. 

Systém vymáhání pohledávek je v naší advokátní kanceláři řízen formou standardizovaných procesních stádií, jež jsou přiřazeny k jednotlivým sledovaným pohledávkám. Zvolené rozčlenění procesních stádií zachycuje ustálené úkony procesu vymáhání pohledávek v celém průběhu od převzetí případu do uzavření kauzy, což umožňuje přehledné sledování vývoje každého jednotlivého případu. Toto rozdělení procesu vymáhání pohledávek do jednotlivých fází a až následně na jednotlivé konkrétní úkoly umožňuje v rámci advokátní kanceláře efektivní dělbu práce a současně zajišťuje i řadu kontrolních mechanismů pro jednotlivé úkony. Zvolený systém umožňuje efektivní řízení případu ve všech procesních fázích: mimosoudním vyjednáváním, soudním řízení i exekučním řízení.

 

Standardně s námi poskytovanou správou a vymáháním pohledávek nemají naši klienti žádné další náklady, neboť pokud zhodnotíme, že jsou podklady prokazující pohledávku dostatečné, nepožadujeme od klienta žádnou odměnu či provizi z vymožené částky. Naší odměnou jsou pouze soudem přiznané náklady právního zastoupení, které jsou po skončení soudního řízení uloženy k náhradě dlužníku. Obvykle tedy pouze požadujeme zálohu na úhradu soudního poplatku, nicméně i tento soudní poplatek je po skončení soudního řízení hrazen ze strany dlužníka.

 

Hlavní výhody vymáhání pohledávek u naší advokátní kanceláře

 • komplexnost procesu vymáhání

 • možná zastupitelnost pracovníků u jednotlivých úkonů

 • umožnění efektivní dělby práce

 • značné množství kontrolních mechanismů

 • kompatabilita systému se softwarem k podávání  návrhů na vydání elektronických platebních rozkazů

 • možnost sjednání vykonatelných splátkových kalendářů formou notářských zápisů

 • snadná přizpůsobitelnost systému při změně legislativní úpravy procesu vymáhání pohledávek

 • možnost každodenní kontroly stadií vymáhání dle jednotlivých pohledávek, typových produktů i pohledávek jako celku

 • minimalizování požadavků na součinnost ze strany klienta po předání případu


 

V rámci našich služeb můžete využít naši právní pomoc zejména při následujících úkonech:

 • komplexní zastoupení při hromadném vymáhání pohledávek

 • komplexní zastoupení při vymáhání individuálních pohledávek

 • obrana před neoprávněnými exekucemi